Regulamin serwisu kreatorpodrozy.pl

 1. Definicje

 1. Produkt – przygotowany przez Wykonawcę na rzecz Klienta spersonalizowany plan podróży w oparciu o wybrany przez Klienta pakiet: podstawowy, optymalny, rozszerzony lub o pakiet skomponowany samodzielnie przez Klienta. Produkt dostarczany jest w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres mailowy. Pakiety różnią się cenami oraz zakresami wykonywanych działań.

 2. Usługa – wykonanie przez Wykonawcę działań na rzecz Klienta, których efektem jest powstanie Produktu.

 3. Wykonawca – przedstawiciel serwisu „kreatorpodrozy.pl” świadczący Usługę, posiadający odpowiednią wiedzę do wykonania Usługi na rzecz Klienta. Usługa świadczona jest przez Julię Bereszczyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kreator Podróży.pl Julia Bereszczyńska z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana Kozietulskiego 11/5, posiadającą numer NIP: 5833062074.

 4. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Klientem w oparciu o Regulamin obejmująca zakres działań, których efektem końcowym jest wykonanie przez Wykonawcę Usługi na rzecz Klienta. Umowę uznaje się za zawartą w momencie zaksięgowania wynikającej z zamówienia wpłaty na koncie bankowym Wykonawcy oraz akceptacji niniejszego Regulaminu

 5. Klient – osoba lub osoby zlecające Wykonawcy wykonanie Usługi. Klientem może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

 6. Strona – strona internetowa „kreatorpodrozy.pl” oraz wszystkie treści na niej zawarte.

 7. Regulamin – niniejszy dokument.

 1. Postanowienia ogólne

 1. „Kreator Podróży” działający za pośrednictwem strony internetowej „kreatorpodrozy.pl” jest usługą polegającą na zaprojektowaniu spersonalizowanego planu podróży pod kątem indywidualnego użytkownika lub grupy użytkowników, liczącej maksymalnie do 4 osób. Możliwe jest wykonanie Usługi dla więcej niż 4 osób po wcześniejszym ustaleniu. Cena wykonania Usługi dla grupy 5 lub więcej osób ustalana jest indywidualnie.

 2. Wykonawca nie jest podmiotem świadczącym usługi turystyczne w myśl Ustawy o Usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884).

 3. Usługa świadczona przez Wykonawcę nie jest w żadnym stopniu wycieczką zorganizowaną. Wykonawca nie bierze żadnej odpowiedzialności za jej powodzenie, w tym także za planowy przyjazd i powrót. Wykonawca na zlecenie i według preferencji Klienta jedynie projektuje, przygotowuje plan podróży rozpisany szczegółowo na każdy dzień, łącznie z podaniem cen i nazw przewoźników i biletów, zaproponowaniem zakwaterowania, atrakcji, miejsc, które należy zobaczyć i innych. Klient dostaje w pakiecie również szereg praktycznych informacji o kraju czy mieście, do którego się wybiera. Pakiet tego typu nie jest wycieczką zorganizowaną. Jest planem wyjazdu we własnym zakresie, który daje gotowe rozwiązania. W gestii Klienta leży samodzielna rezerwacja noclegów, przelotów itd. Na życzenie Klienta, za dodatkowym wynagrodzeniem Wykonawca służy Klientowi w tym zakresie pomocą. Wykonawca na zlecenie Klienta wyłącznie planuje spersonalizowany wyjazd, podaje i przesyła informacje, w zależności od wybranego przez Klienta pakietu usług.

 4. Klient wybiera z oferty Wykonawcy jeden z trzech pakietów: podstawowy, optymalny, rozszerzony, których zawartość opisano w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, lub tworzy własny pakiet przy pomocy kreatora znajdującego się na stronie internetowej „kreatorpodrozy.pl”.

 5. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego wykonania Usługi w terminie do 14 dni roboczych. W szczególnych wypadkach, po ustaleniu z Klientem, Wykonawca może wydłużyć termin wykonania Usługi.

 6. Zaleca się, by Klient przed wyjazdem zapoznał się z aktualnymi komunikatami na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dotyczącymi sytuacji i bezpieczeństwa w odwiedzanych krajach, jak również z informacjami na stronie przewoźników dotyczącymi odjazdów i odlotów, w tym ich godzin i możliwych opóźnień.

 7. Klientowi zaleca się przed wyjazdem wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia.

 1. Licencja

 1. Umowa na wykonanie Usługi zostaje zawarta w momencie zaksięgowania wpłaty na konto Wykonawcy, co jest równoznaczne ze zleceniem wykonania Usługi.

 2. Z chwilą przekazania na rzecz Klienta gotowego Produktu, Wykonawca przekazuje Klientowi licencję na jej wykorzystanie.

 3. Produkt może być przetwarzany na urządzeniach elektronicznych należących do Klienta.

 4. Produkt może być drukowany, jednak wyłącznie na potrzeby własne Klienta w celu umożliwienia przygotowania się i odbycia podróży.

 5. Gotowy Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku Klienta. Klient zobowiązuje się do nieedytowania treści wchodzących w skład Produktu oraz do nieupubliczniania ich zarówno w formie elektronicznej jak i drukowanej osobom trzecim.

 6. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wielokrotnego korzystania z treści, które wchodzą w skład Produktu udostępnianego na rzecz Klienta.

 7. Na życzenie Klienta Wykonawca wystawia fakturę.

 1. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych Klienta.

 2. Wykonawca zobowiązuje się nie udostępniać danych Klienta osobom trzecim. Wszystkie dane Klienta są przechowywane i wykorzystywane zgodnie z prawem.

 1. Płatności

 1. Płatność za wykonanie Usługi ma formę przedpłaty.

 2. Klient może dokonać płatności za pośrednictwem systemu płatności internetowych lub wykonać przelew na rachunek bankowy Wykonawcy. Numer rachunku bankowego podawany jest drogą mailową.

 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

 1. Zrzeczenie się odpowiedzialności

 1. Wykonawca nie jest organizatorem imprezy turystycznej i pełni wyłącznie rolę doradczą.

 2. Klient wyrusza w podróż samodzielnie i na własną odpowiedzialność. Organizator pełni funkcję doradczą pomagając jedynie Klientowi przygotować się do samodzielnej podróży.

 3. Wykonawca zaleca, by Klient przed wyjazdem zapoznał się z aktualnymi komunikatami na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dotyczącymi sytuacji i bezpieczeństwa w odwiedzanych krajach i samodzielnie podjął decyzję o odbyciu lub odwołaniu podróży.

 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Klienta korzystającego z Usługi podczas wyjazdu.

 5. Wykonawca zaleca wykupienie przez Klienta odpowiedniego ubezpieczenia pokrywającego wszelkie działania, które planuje podczas swojej podróży.

 6. Wykonawca zaznacza, że informacje zawarte w Produkcie mogą ulec zmianie i okazać się nieważne.

 7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za krzywdy i szkody poniesione przez Klienta podczas trwania podróży, w tym za szkody:
  – zdrowotne,
  – powstałe w wyniku działania osób trzecich, przedsiębiorstw usługowych, organizacji, hoteli, linii lotniczych,
  – wynikające ze zdarzeń losowych
  – będące efektem warunków pogodowych.

 1. Usługa świadczona przez Wykonawcę obejmuje wyłącznie porady zawarte w Produkcie. Klient organizuje swoją podróż we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

 1. Odstąpienie od umowy

 1. Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli Klient wyraźnie naruszył postanowienia niniejszego regulaminu.

 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Usługi na rzecz dowolnego Klienta jeżeli stwierdzi, że nie będzie w stanie sprostać wykonaniu Usługi. Jeżeli na konto Wykonawcy zostały przelane przez Klienta pieniądze, Wykonawca zwróci całą kwotę Klientowi nie dłużej niż w ciągu 2 tygodni. W momencie wydania dyspozycji zwrotu płatności niniejsza Umowa zostaje rozwiązana.

 1. Procedura reklamacji

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji jeżeli Produkt przygotowany przez Wykonawcę nie jest zrealizowany zgodnie z wytycznymi niniejszego regulaminu.

 2. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@kreatorpodrozy.pl.

 3. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis zgłaszanych zastrzeżeń. W przypadku potrzeby uzupełnienia danych lub informacji znajdujących się w opisie reklamacji, Wykonawca przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.

 4. Reklamacja może być złożona 30 dni od momentu otrzymania Produktu ale nie później niż na 14 dni przed planowanym wyjazdem.

 5. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w przeciągu 14 dni roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 6. Odpowiedź na złożoną przez Klienta reklamację zostanie wysłana w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego złożono reklamację.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą obowiązywały po upływie 3 dni od daty podania ich do wiadomości na stronie www.kreatorpodrozy.pl.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Wykonawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. „Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 ze zm.)”.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na Stronie.

logo